Over dit project

Diane Carp, dramadocent, en Judith Zwaan, docent beeldende vorming ontwierpen in opdracht van Kunstencentrum Velsen een interdisciplinair erfgoedproject over de komst van de Romeinen in de regio Velsen 2000 jaar geleden. De lessen zijn vakoverstijgend. Een geschiedenisonderwerp wordt gekoppeld aan een groepservaring door middel van dramaoefeningen èn aan een beeldende manier van verwerken. Leerlingen raken persoonlijk betrokken bij het onderwerp en reflecteren op situaties die vergelijkbaar zijn met situaties in het hedendaagse leven.

Diane en Judith verzorgen een hele projectdag per groep op school. De dag begint met een korte, verrassende introductie. Daarna bespreken we aan de hand van kaarten, afbeeldingen en een kort filmpje de komst van de Romeinen in ons land en meer specifiek in de regio Velsen in het jaar 15 n. Chr.. Door middel van dramaoefeningen stappen de kinderen zelf even in de rollen van de oorspronkelijke bewoners van deze regio, de Frisii, en van de Romeinen. Spelenderwijs ervaren ze de ontmoeting tussen de twee culturen. In groep 5 en 6 draait het hierbij vooral om de ruilhandel met voorwerpen en de nalatenschap van de Romeinen. In groep 7 ligt de focus op verschillende perspectieven in geschiedschrijving.

In groepjes vertalen ze hun ervaringen en de historische informatie in een minipresentatie. Unieke aspecten van de minipresentaties zijn de combinatie van digitale achtergrondbeelden en zelfgemaakte papieren personages, en het gebruik van een minicamera.

De dag wordt afgerond met het live spelen en projecteren van de minipresentaties voor de klas.

 

Lesdoelen:

  • leerlingen kunnen zich inleven in een historische situatie en die vertalen naar universele menselijke acties en reacties
  • leerlingen kunnen historische informatie verwerken en vormgeven in een beeldende presentatie
  • leerlingen kunnen een historische gebeurtenis bekijken uit verschillende perspectieven
  • leerlingen kunnen samenwerken en reflecteren op hun eigen en elkaars werk

 

De lessen sluiten aan bij verschillende kerndoelen zoals door het Ministerie van OCW geformuleerd, zowel in Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie :

Kerndoel 52
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Uit het Canonvenster: Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v.Chr. – 500 n.Chr.)

De verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur en de confrontatie met de Germaanse cultuur

  • het Romeinse wereldrijk; belang van de infrastructuur van het rijk (wegen, geld, veiligheid) voor leger, ambacht en handel
  • Germanen (boeren gebleven) en Romeinen (verstedelijkt)

De Romeinse Limes

  • de Romeinen bouwden langs de grens van hun Rijk, op het huidige Nederlandse grondgebied, versterkte nederzettingen (bijv. Nijmegen)
  • de opstand van de Bataven in 69 n. Chr.

 

  • Untitled-2 copy